خلاصه » محصولات » پرس‌های ضربه‌ای دروازه‌ای » مشخصات پرسهای ضربه ای دروازه ای

مشخصات پرسهای ضربه ای دروازه ای


مشخصات پرسهای ضربه ای دروازه ای (D2)

مشخصات فنی هریک از گروههای بالا در پایین همین صفحه آمده است. لطفا برای دسترسی سریعتر بر روی پیوندهای بالا کلیک نمایید.

D2 250D2 200D2 160مدل دستگاه
250020001600kNظرفیت پرس
455060S.P.Mسرعت اسمی
5 - 605 - 655 - 75S.P.Mسرعت متغیر
303030kWتوان الکتروموتور
220200180mmکورس
150100100mmتنظیم رام
600550500mmارتفاع قالب
1500 x 14001200 x 9001000 x 700mmابعاد میز
1500 x 14001200 x 9001000 x 700mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک شاتون و سه محور (D3)

D3 500D3 400D3 315مدل دستگاه
500040003150kNظرفیت پرس
303040S.P.Mسرعت اسمی
5 - 405 - 405 - 50S.P.Mسرعت متغیر
554545kWتوان الکتروموتور
250250250mmکورس
150150150mmتنظیم رام
750700650mmارتفاع قالب
1500 x 12001400 x 11001300 x 1000mmابعاد میز
1500 x 12001400 x 11001300 x 1000mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک شاتون و سه محور (D3X)

D3X 315D3X 250مدل دستگاه
31502500kNظرفیت پرس
5055S.P.Mسرعت اسمی
5 - 855 - 90S.P.Mسرعت متغیر
3730kWتوان الکتروموتور
150150mmکورس
100100mmتنظیم رام
550550mmارتفاع قالب
1800 x 12001800 x 1200mmابعاد میز
1800 x 12001800 x 1200mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک شاتون و سه محور (D5X)

D5X 500D5X 400مدل دستگاه
50004000kNظرفیت پرس
4045S.P.Mسرعت اسمی
5 - 705 - 80S.P.Mسرعت متغیر
4537kWتوان الکتروموتور
150150mmکورس
100100mmتنظیم رام
600600mmارتفاع قالب
1800 x 12001800 x 1200mmابعاد میز
1800 x 12001800 x 1200mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک شاتون و سه محور (DM3X)

DM3X 315DM3X 250مدل دستگاه
31502500kNظرفیت پرس
3040S.P.Mسرعت اسمی
5 - 855 - 90S.P.Mسرعت متغیر
3022kWتوان الکتروموتور
150150mmکورس
100100mmتنظیم رام
650600mmارتفاع قالب
2250 x 12502000 x 1250mmابعاد میز
2250 x 12502000 x 1250mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه چند تکه و دو شاتون و پنج محور (DM5X)

DM5X 800DM5X 630DM5X 500DM5X 400DM5X 315مدل دستگاه
80006300500040003150kNظرفیت پرس
2022253030S.P.Mسرعت اسمی
5 - 255 - 305 - 355 - 405 - 40S.P.Mسرعت متغیر
9075554537kWتوان الکتروموتور
400400300250250mmکورس
200200150150150mmتنظیم رام
900900750700650mmارتفاع قالب
3200 x 16003200 x 16003200 x 16002500 x 15002500 x 1500mmابعاد میز
3200 x 16003200 x 16003200 x 16002500 x 15002500 x 1500mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)


پرسهای ضربه ای دروازه ای با بدنه چند تکه و چهار شاتون و هفت محور (DM7Y)

DM7Y 1000DM7Y 800DM7Y 630DM7Y 500مدل دستگاه
10000800063005000kNظرفیت پرس
18182025S.P.Mسرعت اسمی
5 - 185 - 185 - 205 - 25S.P.Mسرعت متغیر
1321109075kWتوان الکتروموتور
600500500400mmکورس
200200200200mmتنظیم رام
120011001000900mmارتفاع قالب
4000 x 25004000 x 25003200 x 20003200 x 2000mmابعاد میز
4000 x 25004000 x 25003200 x 20003200 x 2000mmابعاد مفید رام

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • کلاچ و ترمز نیوماتیک
 • ترمز اضطراری فلایویل
 • روغنکاری اتوماتیک
 • بالانسینگ نیوماتیک رام
 • درایو سرعت متغیر
 • کنترل پی ال سی
 • حالتهای مختلف فرمان شامل اینچینگ ، دو دست ، پدال ، اتوماتیک و دور معکوس
 • سیستم محافظ اضافه بار هیدرولیکی
 • شیر ایمنی پرس
 • کنترل حرکت آهسته
 • نمایشگر زاویه لنگ روی پانل اپراتوری
 • راهنمای پیستونی برای رام (Plunger Guide)
 • گیربکس روغنی
 • میز متحرک ( 800 و 1000 تن )

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • پرده محافظ نوری
 • کوشن نیوماتیک
 • میز متحرک ( 500 و 630 تن )
 • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)

 سایر محصولات