خلاصه » محصولات » پرس‌های هیدرولیک C شکل » پرسهای هیدرولیک دروازه ای

پرسهای هیدرولیک دروازه ای


پرسهای هیدرولیک دروازه ای

پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک جک اصلی در ظرفیتهای 160 ال 500 تن (HD)

HD 500HD 400HD 315HD 250HD 200HD 160مدل دستگاه
500040003150250020001600kNظرفیت پرس
25002000160012501000800kNظرفیت کوشن
1000 / 1200800 / 1000800 / 1000650 / 800500 / 650500 / 650mmکورس اسلاید
500 / 600400 / 500400 / 500325 / 400250 / 325250 / 325mmکورس کوشن
1600 / 19001300 / 16001300 / 16001000 / 1300800 / 1000800 / 1000mmحداکثردهانه
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1400
1500 x 1200
1300 x 1300
1500 x 1200
1100 x 1100
1200 x 900
mmابعاد میز
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1400
1500 x 1200
1300 x 1300
1500 x 1200
1100 x 1100
1200 x 900
mmابعاد میز اسلاید
1200 x 1200
1500 x 900
1200 x 1200
1500 x 900
1200 x 1200
1500 x 900
1300 x 1000
1300 x 900
1100 x 1000
1300 x 900
900 x 800
1000 x 700
mmابعاد صفحه کوشن
200200200200--mm/sسرعت سقوط آزاد
202224264550mm/sسرعت پایین آمدن
888111210mm/sسرعت زیر بار
100100110110165210mm/sسرعت برگشت
1 x 551 x 451 x 371 x 371 x 301 x 22kWتعداد و توان موتور اصلی

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • بیرون انداز مکانیکی
 • کوشن هیدرولیک
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (160 و 200 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط لیمیت سوییچ یا سنسور
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (250، 315، 400 و 500 تن)
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • قفل اسلاید (315، 400 و 500 تن)
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (160 و 200 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • فیلتر در خط فشار
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • تجهیزات اتوماسیون

پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک جک اصلی در ظرفیتهای 160 ال 500 تن (HDM 2)

 HDM2 1000HDM2 800HDM2 630HDM2 500HDM2 400HDM2 315HDM2 250مدل دستگاه
 10000800063005000400031502500kNظرفیت پرس
 5000400031502500200016001250kNظرفیت کوشن
 1000 / 12001000 / 12001000 / 1200800 / 1000800 / 1000800 / 1000650 / 800mmکورس اسلاید
 500 / 600500 / 600500 / 600400 / 500400 / 500400 / 500325 / 400mmکورس کوشن
 1600 / 19001600 / 19001600 / 19001300 / 16001300 / 16001300 / 16001000 / 1300mmحداکثر دهانه
 2000 x 32002000 x 32001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 2500mmابعاد میز
 2000 x 32002000 x 32001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 2500mmابعاد میز اسلاید
 1650 x 27001650 x 27001200 x 21001200 x 21001200 x 21001200 x 21001200 x 2100mmابعاد صفحه کوشن
 250250250230230230230mm/sسرعت سقوط آزاد
 15 / 3015 / 3015 / 3025 / 5027 / 5417 / 3522 / 45mm/sسرعت پایین آمدن
 5 / 105 / 105 / 107 / 149 / 189 / 187 / 14mm/sسرعت زیر بار
 75 / 15070 / 14075 / 150100 / 200100 / 20070 / 14065 / 130mm/sسرعت برگشت
 2 x 752 x 552 x 552 x 452 x 452 x 372 x 22kWتعداد و توان موتور اصلی

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • سیلندرهای هونینگ شده
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • قفل اسلاید
 • کوشن هیدرولیک
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق(400 الی 1000 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق (400 الی 1000 تن)
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (250 و 315 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (250 و 315 تن)
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • فیلتر در خط فشار
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 • بیرون انداز مکانیکی (250 و 315 تن)

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (250 و 315 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق (250 و 315 تن)
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • بیرون انداز مکانیکی (400 الی 1000 تن)
 • میز متحرک (800 و 1000 تن)
 • تجهیزات اتوماسیون

پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه چند تکه و چهار جک اصلی در ظرفیتهای 630 ال 1250 تن (HDM4)

HDM4 1250HDM4 1000HDM4 800HDM4 630مدل دستگاه
125001000080006300kNظرفیت پرس
6300500040003150kNظرفیت کوشن
1200 / 14001200 / 14001200 / 14001000 / 1200mmکورس اسلاید
600 / 700600 / 700600 / 700500 / 600mmکورس کوشن
1900 / 22001900 / 22001900 / 22001600 / 1900mmحداکثر دهانه
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
mmابعاد میز
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
mابعاد میز اسلاید
2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
mmابعاد صفحه کوشن
250250250250mm/sسرعت سقوط آزاد
15 / 3020 / 4025 / 5030 / 60mm/sسرعت پایین آمدن
6 / 127 / 148 / 16

10 / 20

mm/sسرعت زیر بار
70 / 14080 / 16090 / 180125 /250mm/sسرعت برگشت
2 x 902 x 902 x 752 x 75kWتعداد و توان موتور اصلی

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • سیلندرهای هونینگ شده
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • قفل اسلاید
 • کوشن هیدرولیک
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • فیلتر در خط فشار
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 • میز متحرک

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • تجهیزات اتوماسیون

پرسهای هیدرولیک کارگاهی در ظرفیتهای 25 الی 100 تن (HW)

 HW 100HW 80HW 63 (تصویر)HW 50HW 40HW 25مدل دستگاه
 1000800630500400250kNظرفیت پرس
 300300300300300300mmکورس
 750750750750750750mmحداکثر دهانه
 150150150150125125mmحداقل دهانه
 3 x 2003 x 2004 x 1504 x 1505 x 1255 x 125mmتنظیمات میز
 11001000900900800750mmفاصله ستونها از جلو
 400350300250250200mmفاصله ستونها از جانب

امکانات و تجهیزات استاندارد

 • سیلندرهای هونینگ شده
 • ابزار پرسکاری
 • قطعات نگهدارنده
 • تنظیم میز توسط سیلندر پرس
 • کنترل پی ال سی
 • کنترل کورس توسط لیمیت سوییچ یا سنسور
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • نمایشگر فشار
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه

امکانات و تجهیزات سفارشی (Optional)

 • کنترل دستی
 • حفاظ ایمنی نیوماتیک


سایر محصولات