مونتاژ

واحد مونتاژ:
پس از طی مراحل ماشین کاری و کسب تائید لازم از واحد QC، تمام قطعات و اجزائ مختلف محصول نهایی که در خود کارخانه تولید شده یا از معتبرترین کارخانه ها و برندهای خارجی مانند Simens, Omron, Festo, Bosh ،تامین شده اند در این واحد گرد آوری شده تا پس از مونتاژ، محصول نهایی را شکل دهند.
مراحل مونتاژ اجزا توسط نیرو های ماهر و مجرب، زیر نظر کارشناسان فنی و باسابقه این بخش، آغاز می گردد. 
فارسی